ALGEMENE VOORWAARDEN SALLY BLUE

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, al dan niet in meer- dan wel enkelvoud vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Sally Blue: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan: In de Meers 1A – 6017 BD Thorn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 68557744.
 2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Sally Blue een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Sally Blue en de koper tot stand gekomen koopovereenkomst, waarmee Sally Blue zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de koper heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Sally Blue en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Sally Blue en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door Sally Blue geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Sally Blue op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Webwinkel/website: sally-blue.nl.
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Sally Blue aan de koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, damesmode, tassen en/of accessoires begrepen kunnen zijn.
 8. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot14 dagen na ontvangst van de producten.
 9. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager,zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sally Blue en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het geen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, dan wel hetgeen uitdrukkelijk is vermeld in of bij het aanbod van Sally Blue dat door de koper is aanvaard, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen c.q. hetgeen uitdrukkelijk in het door de koper aanvaarde aanbod van Sally Blue is vermeld.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Sally Blue is vrijblijvend. Sally Blue kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de koper. In geval van herroeping van het aanbod terwijl betaling door de koper reeds heeft plaatsgevonden, draagt Sally Blue zorg voor zo spoedig mogelijke terugbetaling.
 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sally Blue dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De koper kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Sally Blue dat is gebaseerd op door de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Sally Blue, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sally Blue anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door Sally Blue aan de koper bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sally Blue nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Indien de koper de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LEVERING

 1. Sally Blue spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door Sally Blue vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Sally Blue treedt niet eerder in dan nadat de koper Sally Blue schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Sally Blue de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Sally Blue alle voor de levering benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de koper opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt. De bezorgkosten komen aanvullend voor rekening van de koper. Aflevering binnen Nederland geschiedt kosteloos, mits zulks voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk door Sally Blue is vermeld.
 4. Sally Blue behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 5. Tenzij uit de aard of strekking van een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringscondities anders voortvloeit, gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen. In geval van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de producten te allen tijde pas over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de koper nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Sally Blue verschuldigde bedragen te voldoen.
 7. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de koper is toe te rekenen, zal Sally Blue de producten voor rekening en risico van de koper opslaan, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Sally Blue verschuldigde bedragen.
 8. In het geval dat de koper de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de koper op eerste verzoek van Sally Blue mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Sally Blue is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de koper, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de koper tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Sally Blue verschuldigde bedragen en kosten voor opslag van de producten.
 9. Indien Sally Blue bij toepassing van de leden 6, 7 of 8 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de koper zijn daar bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de koper.

ARTIKEL 5. | ONDERZOEK, RECLAMES EN CONFORMITEIT

 1. De koper dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard dan wel hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de koper niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de koper daarvan op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, mededeling te doen aan Sally Blue.
 2. Sally Blue staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Behoudens het bepaalde in het volgende lid is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 3. Een eventueel door Sally Blue, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Sally Blue kunnen doen gelden.
 4. Indien de koper stelt dat de producten ten tijde van de aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordden, dient hij daaromtrent binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen zeven dagen na het redelijkerwijs kunnen ontdekken van het gebrek, schriftelijk bij Sally Blue te reclameren.
 5. Indien de koper niet tijdig reclameert, vloeit er voor Sally Blue uit een dergelijke reclame van de koper geen enkele verplichting voort.
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 4, vervalt het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Sally Blue is gereclameerd.

 

 1. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft de verplichting van de koper tot tijdige betaling van de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Sally Blue verschuldigde bedragen bestaan.
 2. Geen grond voor reclames zijn gebreken van producten als gevolg van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan Sally Blue toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, schade als gevolg van bevochtiging van leer of verkleuring van leer als gevolg bovenmatige blootstelling aan zonlicht, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Sally Blue en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Sally Blue zijn uitgevoerd.
 3. Ten aanzien van reclames en gebreken van de producten gelden voorts de volgende voorbehouden:
  – Rundleer kan littekens daaraan veroorzaken als gevolg van het dragen daarvan; de zogenaamde vintage look. Dit is een aan het materiaal inherente eigenschap, hetgeen niet ongedaan kan worden gemaakt en niet als tekortkoming van Sally Blue kanworden aangemerkt.
  – Zowel nappa, zacht leer, suède als andere leerproducten dienen te worden behandeld met een beschermende spray. SallyBlue beveelt aan om het leer regelmatig met een daarvoor geschikt product te behandelen zodat het leer zijn natuurlijke vet kan behouden. Suède producten kunnen in het begin ietwat afgeven omdat deze kleine deeltjes verliezen. Dit stopt na verloop van tijd. Vuil kan worden verwijderd door het materiaal voorzichtig met een suède borstel te borstelen. Borstelen dient voorzichtig te geschieden om schade te vermijden. Schade aan de producten veroorzaakt door onjuist onderhoud van de producten, kan niet als tekortkoming van Sally Blue worden aangemerkt.

  – Omdat leer een natuurlijk materiaal is, kunnen er onregelmatigheden in het materiaal optreden; twee producten zijn nooit identiek. Dergelijke onregelmatigheden en afwijkingen kunnen nimmer als tekortkoming van Sally Blue worden aangemerkt. – Suède kan na chemische reiniging lichter worden. Sally Blue aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van

  het chemisch reinigen van de producten door de koper dan wel derden.

 4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sally Blue worden geretourneerd.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e- mail of door gebruikmaking van het door Sally Blue aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Sally Blue. Zo spoedig mogelijk nadat Sally Blue in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Sally Blue de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakking. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Sally Blue retourneren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Sally Blue is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Sally Blue zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door Sally Blue zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking.

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling of directe verpakking na de levering is verbroken;

 

b. een overeenkomst op afstand waarvoor het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VOOR WEDERVERKOPERS

 1. In geval de door Sally Blue te leveren producten voor wederverkoop door de koper bestemd zijn, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de koper voor eigen rekening en risico van de koper.
 2. Elke samenwerking tussen de wederverkoper en Sally Blue is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Sally Blue is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.
 3. Sally Blue garandeert de koper de constante, overeengekomen kwaliteit van de geleverde producten. De koper die als wederverkoper van de producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopers garantie jegens consumenten.
 4. Sally Blue verleent de wederverkoper het recht gebruik te maken van de handelsmerken van Sally Blue, doch uitsluitend voor zover en voor zolang dat in het kader van de uitvoering van overeenkomsten redelijkerwijs toelaatbaar moet worden geacht en met inachtneming van alle eventuele aanwijzingen van Sally Blue met betrekking tot het gebruik daarvan. Voor gebruik van de handelsmerken van Sally Blue anders dan bedoeld in de vorige zin, is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Sally Blue vereist.
 5. Het is de koper niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de handelsnaam, merknaam of andere intellectuele eigendomsrechten van Sally Blue.
 6. De wederverkoper is verplicht om de door Sally Blue gehanteerde merktekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de producten. Het is de koper niet dan na een schriftelijke toestemming van Sally Blue toegestaan enig merkteken van de producten te verwijderen of deze te wijzigen, of eigen merktekens op de producten aan te brengen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Sally Blue is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Sally Blue bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Sally Blue is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Sally Blue ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sally Blue gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door hem aan Sally Blue verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. Voorts is Sally Blue gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 4. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sally Blue op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Sally Blue ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Sally Blue de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. De bezorgkosten in verband met de levering komen aanvullend voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aflevering binnen Nederland geschiedt uitsluitend kosteloos indien zulks voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk door Sally Blue is vermeld.

 

 1. Sally Blue is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de uit hoofde van de overeenkomst door de koper verschuldigde bedragen te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Sally Blue de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Sally Blue is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de koper in gebreke is met de voldoening van dergelijke vooruitbetaling.
 2. Betaling dient te geschieden op de daartoe door Sally Blue voorgeschreven wijze en binnen de door Sally Blue vermelde termijn.
 3. Sally Blue is gerechtigd de aan de koper toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de koper intreedt, is de koper, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de koper handelt in hoedanigheid van consument.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de koper verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sally Blue, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 5, is Sally Blue na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde.
 2. De koper draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens, een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de koper die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Sally Blue kan worden toegerekend.
 3. Sally Blue is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. De aansprakelijkheid van Sally Blue is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Sally Blue betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Sally Blue nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Sally Blue daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Sally Blue dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Sally Blue bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De koper vrijwaart Sally Blue van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan Sally Blue toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Sally Blue geleverde producten blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de koper, behoudens voor zover dat in het kader van wederverkoop en zijn normale bedrijfsvoering toelaatbaar moet worden geacht, verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Sally Blue hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Sally Blue of door Sally Blue aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Sally Blue is bij verzuim van de koper gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.
 5. Als de koper, nadat de verkochte zaken door Sally Blue aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de koper zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Sally Blue behoudt zich alle rechten van intellectuele en industriële eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door haar gevoerde merknaam “Sally Blue” en op de website weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst voortvloeit.

 

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij Sally Blue.
 2. Bij Sally Blue ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sally Blue aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

 

×
×

Winkelmand